Személyes adatkezelő

A mime digital s.r.o., azonosítószám: 53713362, székhely: Zámocká 6455/8
811 01 Bratislava, a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, betét száma: 152140/B , (a továbbiakban: „Adatkezelő“) kijelenti, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok szigorúan bizalmasak. Az adatkezelő ezeket a személyes adatok védelme terén alkalmazandó nemzeti és európai uniós jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a személyes adatok kezeléséről szóló 110/2019. sz. törvény (a továbbiakban: a személyes adatok kezeléséről szóló törvény), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR rendelet) alapján gyűjti, tárolja és használja. Az adatkezelő által a személyes adatok feldolgozásának egyes céljai részletesebben meghatározásra kerülnek.

Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat a www.mimedigital.hu (a továbbiakban: „weboldal“) címen található weboldalán keresztül is gyűjti.

Ezt a szabályzatot az adatkezelő azért adja ki, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy az adatkezelő milyen személyes adatokat kezel, milyen célból, mennyi ideig, ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és milyen jogai vannak. Ez a szabályzat az adatkezelő által gyűjtött valamennyi személyes adatra vonatkozik, függetlenül attól, hogy azokat szerződéses jogviszony, jogi kötelezettség, jogos érdek vagy hozzájárulás teljesítése céljából gyűjtik.

Feldolgozott adatok

Az adatkezelő jogosult az alábbi személyes adatok kezelésére a cél, a személyes adatok kategóriái, az érintettek kategóriái, a címzettek kategóriái és a megőrzési idő szerint.

A feldolgozás egyes céljai a következők:

szerződéses jogviszony teljesítése a következőt jelenti: az Ön és az adminisztrátor közötti kapcsolat, amely egy megrendelésből, regisztrációból, szerződésből, versenyre való nevezésből és részvételből stb. ered;

kereskedelmi kommunikáció küldése és termékek és szolgáltatások ajánlása a következőt jelenti: kereskedelmi ajánlatok küldése elektronikus levélben (e-mail), szöveges üzenetben vagy telefonhívás útján;

könyvelési és adózási célok jelentése: könyvelési nyilvántartások a könyvelési és adójogszabályok értelmében;

A személyzeti, bérezési rend jelentése: munkaszerződések megkötése, bérek, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékok feldolgozása a sz. 262/2006. sz. Munka törvénykönyve. 582/1991 Coll. sz. az állami egészségbiztosításról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 48/1997 sz.gy.

statisztikai célok jelentése: a weboldal forgalmának névtelenített kimutatása, az oldalmegtekintések számának, a weboldalon eltöltött időnek, a weboldalon való hozzáférés eszköztípusának nyomon követése. Adatokat gyűjtünk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat és releváns tartalmat kínáljunk ügyfeleinknek;

reklámmegjelenítés jelentése: a hirdetések megjelenítése egy weboldalon a statisztikailag meghatározott vásárlói preferenciák alapján;

jogos érdek jelentése: hatékony védekezés jogvita esetén; a személyes adatok feldolgozásának időtartama ilyen esetben az áruk jótállási idejének lejártától számított 4 év, és meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a jogvita folyamatban van. Folyamatosan fejleszteni kívánjuk szolgáltatásainkat, és adott esetben új és jobb szolgáltatásokat kívánunk nyújtani; el akarjuk kerülni, hogy akadályozzuk ezeket a tevékenységeket; ezért az e cél eléréséhez hozzájáruló tevékenységek jogos érdekünknek minősülnek. Jogos érdek továbbá a csalás megelőzés (pl. a szerződéskötés kockázatának felmérése), direkt marketing (pl. releváns szolgáltatások kínálása meglévő ügyfeleknek), a személyes adatok cégcsoporton belüli belső adminisztrációs célú továbbítása, bűncselekményekről való értesítés és a személyes adatok továbbítása az illetékes hatóságnak, a hálózat- és információbiztonság biztosítása. Ez a lista csak példaként szolgál;

az egyéb jogi kötelezettségek teljesítése jelentése: információszolgáltatás a bűnüldöző hatóságoknak, információszolgáltatás egyéb más hatóságoknak.

Az Ön személyes adatait a kölcsönös jogügyletből eredő valamennyi jog és kötelezettség biztosításához szükséges ideig kezeljük, legalább a megrendelés feldolgozásának, a tranzakció végrehajtásának, a szolgáltatás telepítésének stb. időtartamára, valamint arra az időtartamra, amíg az adatkezelő az általánosan kötelező erejű jogszabályok alapján köteles a személyes adatokat tárolni, vagy amíg Ön az adatkezelőnek hozzájárulását adta. Ellenkező esetben a feldolgozás időtartama a személyes adatok feldolgozásának céljától függ, vagy a jogi szabályozás határozza meg.

Az adatkezelő a személyes adatokat manuálisan és automatikusan dolgozza fel. Az adatkezelő jogosult bizonyos adatokat automatikusan feldolgozni, például statisztikai adatokat készíteni a weboldalának forgalmáról.

Hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok

Ha Öntől hozzájárulást kaptunk személyes adatainak feldolgozásához, az a következő célok valamelyikére vonatkozik:

Ügyfelek Az Adatkezelő munkavállalóinak/ügyfeleinek személyes adatainak (név, vezetéknév, lakcím/üzleti cím, cégjegyzékszám, adószám, kapcsolattartási és egyéb, a szerződéses kapcsolat létesítéséhez szükséges adatok és kapcsolódó nyilvántartások) gyűjtése, rögzítése, adathordozón történő tárolása, felhasználása, rendezése vagy összekapcsolása, továbbítás útján történő hozzáférhetővé tétele, zárolása és az adatok manuális úton történő megsemmisítése. Az adatkezelés célja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett fél az Adatkezelő külön jogszabályokból eredő jogi kötelezettségeinek teljesítése.

Beszállítók Az Adatkezelő beszállítóinak (önálló vállalkozók) személyes adatainak (név, vezetéknév, lakcím/üzleti cím, cégjegyzékszám, adószám, kapcsolattartási és egyéb, a szerződéses kapcsolat megkötéséhez szükséges adatok és a kapcsolódó nyilvántartások) gyűjtése, rögzítése, ezen adatok adathordozón történő tárolása, felhasználása, rendezése vagy összekapcsolása, hozzáférés továbbítása, zárolás és az adatok manuális eszközökkel történő megsemmisítése. A feldolgozás célja: Az érintettek egyéb kategóriái A GDPR értelmében vett külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez.

Az érintett jogai

Érintettként a törvény értelmében az alábbi jogokkal rendelkezik, amelyeket bármikor gyakorolhat. Ezek a következők:

a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, amelynek értelmében Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől arról, hogy az adatkezelő kezeli-e az Ön személyes adatait. Az adatkezelő köteles ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül megadni Önnek. A tájékoztatás tartalmát a GDPR 15. cikkeje határozza meg. Az adatkezelő jogosult a tájékoztatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg a tájékoztatás nyújtásához szükséges költségeket;

a személyes adatok javításához vagy törléséhez való jog, adott esetben az adatkezelés korlátozása, amelynek keretében Ön jogosult a pontatlan vagy helytelen személyes adatok helyesbítésére. Ha az Ön személyes adataira már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy azokat jogellenesen kezelik, akkor joga van kérni azok törlését. Ha nem kívánja kérni a személyes adatok törlését, hanem csak azok feldolgozásának átmeneti korlátozását, akkor kérheti a feldolgozás korlátozását;

magyarázat kéréséhez való jog ha azt gyanítja, hogy a személyes adatok adatkezelő általi feldolgozása sérti a törvényt;

a Személyes Adatok Védelmének Hivatalához való fordulás joga a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kétségek esetén;

az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jog, további részletekért lásd a GDPR 20. cikkejét;

a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog, amelyeket közérdekű vagy közhatalmi jogosultságok gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából vagy az adatkezelő jogos érdekeinek védelme céljából kezelnek. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül megszünteti az adatkezelést, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezeléshez olyan jogos érdek/alapos ok fűződik, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival vagy szabadságaival szemben;

a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga, ha Ön beleegyezését adta az adatkezelőnek a személyes adatainak feldolgozásához.

Cookies

A sütik rövid szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal küld a böngészőjének. Ezek lehetővé teszik, hogy a weboldal rögzítse a látogatásával kapcsolatos információkat, például a választott nyelvet stb., hogy legközelebb könnyebben és élvezetesebben látogathassa a weboldalt. A sütik azért fontosak, mert nélkülük sokkal nehezebb lenne az interneten böngészni. A sütik lehetővé teszik, hogy weboldalunkat jobban használhassa, és tartalmát az Ön igényeihez igazíthassuk; a világ szinte minden weboldala használja őket. A sütik azért hasznosak, mert növelik az ismételten meglátogatott weboldal felhasználóbarát jellegét.

Az üzemeltető a következő sütiket használhatja fel:

A munkamenet (azaz ideiglenes) sütik lehetővé teszik számunkra, hogy összekapcsoljuk az Ön egyéni tevékenységeit a weboldal böngészése közben. Ezek a cookie-k akkor aktiválódnak, amikor megnyitja a böngészőablakot, és deaktiválódnak, amikor bezárja a böngészőablakot. A munkamenet-sütik ideiglenes jellegűek, és a böngésző bezárásakor ezek a fájlok törlődnek.

A tartós sütik segítenek azonosítani a számítógépét, amikor újra meglátogatja a weboldalunkat. A tartós sütik másik előnye, hogy lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkat az Ön igényeihez igazítsuk.

Az elektronikus hírközlésről szóló módosított 127/2005 sz. törvény 89. § (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy weboldalunk működéséhez sütiket használ, azaz az Ön sütieit, beleértve a tartós sütiket is, feldolgozzuk.

Az internetes böngészők általában tartalmazzák a sütik kezelését. A böngésző beállításain belül valószínűleg manuálisan törölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja az egyes sütik használatát. További információkért kérjük, használja a böngésző súgóját. Ha nem engedélyezi a sütik használatát, előfordulhat, hogy egyes funkciók és oldalak nem úgy működnek, ahogyan kellene.

Sütiket használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók biztosításához és a forgalom elemzéséhez. A weboldalunk használatára vonatkozó információkat megosztjuk közösségi média-, hirdetési és elemző partnereinkkel. A weboldal használatával Ön hozzájárul a következő szolgáltatásokhoz való kapcsolódáshoz:

Google

Facebook

Twitter

Ecomail

Más weboldalakon lévő hirdetési és közösségi hálón történő célzott reklámok megjelenítése érdekében az Ön webes viselkedésére vonatkozó információkat továbbítjuk ezeknek a hirdetési és közösségi hálózatoknak; azonban nem továbbítjuk az Ön személyazonosításra alkalmas adatait.

Harmadik országokba történő továbbítás

Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba.

Információk és kérdések

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos további információkért az érintettek a következő weboldalon tájékozódhatnak www.mimedigital.sk vagy a következő e-mail címen: info@mimedigital.sk